خانه / تعرفه ها

تعرفه ها

تعرفه خدمات چاپی
صفحه رو آگهی نامه مبین رسانه
یک کادر
60/000 تومان
صفحه پشت آگهی نامه مبین رسانه
یک کادر
50/000 تومان
رفتن به بالا